Fiske i Vefsna 2018

Det åpnes for et begrenset fiske i Vefsnavassdraget sommeren 2018, selv om vassdraget vil være i oppbyggingsfase i flere år.

Miljødirektoratet har åpnet for et fiske på inntil 600 laks for Vefsna opp til Fellingforsen. Det kan fiskes laks i alle størrelser, – det er også åpnet for fiske etter noen få storlaks i Vefsna i år! Fisket starter 01.07 og kan foregå ut august. Ovenfor Laksfors, opp til Fellingforsen, kan det kun fiskes i august etter inntil 100 smålaks opp til 3 kilo.
Hunnlaks er fredet og det kan bare brukes kroker uten mothaker. Det kan fiskes 2 laks pr. person i løpet av sesongen, det vil også være begrensninger i hvor mange fisk en fisker får landet og gjenutsatt. Miljødirektoratet har også åpnet for et fiske på inntil 400 sjøørret mellom 45 og 65 cm innenfor samme tidsrom som laksefisket.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA(VeFi SA) er lokal forvalter av Vefsna. VeFi SA er en sammenslutning av fiskerettighetshavere i hele den anadrome delen av vassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. VeFi SA har ansvaret for utarbeidelse av fiskeregler, fangstrapportering, organisering av fiskeoppsyn, desinfisering av fiskeutstyr m.m.

Dato for salgsstart er ikke satt, men vil bli publisert på VeFi SA sin nettside og i media i løpet av april. Endelige fiskeregler vedtas på VeFi SA sitt årmøte i slutten av april.

Vil du les mer om fiske og forvaltning av Vefsnavassdraget https://lakseelver.no/nb/news-2018/en-ny-var-vefsna