Et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet

Et langsiktig innovasjonsarbeid

Arbeid med økt bærekraft i reiselivet er langsiktig og skal gi forbedring over tid. Etter godkjenning jobber reisemålet videre med forbedringer som en del av den daglige driften. Reisemålet må foreta nye målinger og innhente godkjenning hvert tredje år.

Markedet for bærekraftige bedrifter og produkter øker, og med det også kravene til å dokumentere bærekraft. Merket kan forplikte reisemålet til bærekraftvurdering i retningsvalg og kan brukes i synliggjøring og kommunikasjon, men det vil aldri erstatte synliggjøringen av de konkrete holdninger og tiltak på reisemålet.

Å kvalifisere for merket betyr ikke at reisemålet ER bærekraftig, men merket forplikter reisemålet til å fortsette å prioritere bærekraftige og innovative løsninger i reiselivet.

Måle, forbedre og formidle

Globale og nasjonale mål, som FNs bærekraftmål og de nasjonale klimamålene, krever omfattende tiltak både i næringsliv og offentlig sektor. Den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk» tydeliggjør bærekraft som et verdigrunnlag og konkret mål for utviklingen i norsk reiseliv.

Som sysselsetter og verdiskaper er næringen svært viktig for mange lokalsamfunn rundt om i landet, og reiselivet fremmer både kulturforståelse og integrering. Samtidig øker slitasje på natur og lokalsamfunn, klimautslipp og sosiale utfordringer. Et mer bærekraftig reiseliv verdsetter den rike kombinasjonen av natur, kultur, folk og steder, og aktørene tar aktive grep for å forsterke de positive effektene og reiselivets bidrag til å løse samfunnsutfordringer. Å jobbe ut fra dette verdigrunnlaget krever helhet, samarbeid og felles mål.

Målet med Merket for bærekraftig reisemål er å tilrettelegge for at destinasjonsselskap, kommune og andre som utgjør destinasjonsledelsen på et reisemål, sammen kan planlegge, iverksette, måle, forbedre og formidle den jobben de gjør for et mer bærekraftig reiseliv. Merkeordningen en frivillig ordning som reisemål kan bruke for å systematisere og operasjonalisere arbeidet. Ordningen er for både små og store norske reisemål som har en klar destinasjonsledelse og som er motivert for å jobbe for økt bærekraft, og som tilfredsstiller noen grunnleggende forutsetninger.

Merkeordningen er både en sertifisering og en strukturert arbeidsprosess. Sentralt i ordningen er en standard som skal innfris. Reisemålet dokumenterer arbeidet med bærekraft i en portal hvor de også har tilgang til ulike verktøy og maler. Etter at obligatoriske målinger og dokumentasjon er gjennomført og levert, vil en uavhengig kontroll gjennomføres.

Reisemålet med sin reisemålsedelse gir den geografiske avgrensningen i arbeidet, og både næring, lokalsamfunn og kommuner involveres i prosessen. Prosessen eies og drives av lokal eller regional reisemålsledelse. Prosessen frem til første gangs godkjenning tar omtrent to år og deretter må reisemålet innhente godkjenning hvert tredje år.

Her kan du lese mer om ordningen