Reisemålsutvikling Vefsnaregionen fase 2

Midt i opplevelsesregionen Helgeland med byen Mosjøen, ligger de tre kommunene
Vefsn, Grane og Hattfjelldal. I 2018 ble Vefsna regionalpark etablert som
et felles samarbeidsorgan for disse tre kommunene. Gjennom regionalparken
jobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til det
beste vertskap for besøkende og skaper livskraftige og levende bygde- og bysamfunn.
Reiselivsutvikling er ett av regionalparkens hovedområder og det er
Vefsna regionalpark sammen med de tre kommunene som står bak denne reiselivsstrategien
(også kalt Masterplan).

Masterplanen er en helhetlig langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial
i de tre kommunene som utgjør Vefsna regionalpark og den har fått navnet
”Strategi for reiselivet i Vefsnaregionen på Helgeland, 2022 – 2028, Fra knutepunkt
til helårsreisemål”.


Strategifasen (fase 2) har vært gjennomført i perioden februar 2021 til mai 2022
og bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag med analyser og anbefalinger fra
forstudien (fase 1), jfr. rapporten ”Forstudie reisemålsprosess for Vefsnaregionen
på Helgeland, februar 2020”. Vefsna regionalpark har vært prosjekteier for strategifasen,
mens rådgivningsfirmaet Mimir AS ved Ingrid Solberg Sætre og Marie
Bergsli har hatt ansvar for faglig prosjektledelse.


Styringsgruppen for reisemålsprosessen har vært sammensatt av representanter
fra både næring og kommune og med geografisk spredning fra alle tre kommuner.
Styringsgruppens mandat har vært selve strategiarbeidet. 


Styringsgruppen har derfor vedtatt at prosessen skal tas videre til neste fase –
”Fra ord til handling”. Vefsna regionalpark som prosjekteier er ansvarlig for
videre oppfølging slik at finansiering og realisering av neste fase skjer. På
styringsgruppens siste møte i fase 2 (20.mai 2022) fikk Vefsna regionalpark i oppdrag
å snarlig nedsette en arbeidsgruppe. Denne gruppens mandat er å sikre den
viktige overgangen mellom de to prosjektfasene og å støtte Vefsna regionalpark i
deres oppfølgingsansvar.


Gjennomføringsplaner og finansieringsmodeller for den neste fasen (”Fra ord til
handling”/fase 3) vil bli utviklet som egne dokumenter. Dette er i tråd med faseinndelingen
som beskrives i Innovasjon Norges håndbok for reisemålsutvikling.


Styringsgruppen vil takke alle som i ulike sammenhenger har bidratt til gjennomføringen
av dette viktige arbeidet for at reiselivet skal utvikles på en bærekraftig
måte i hele Vefsnaregionen hele året.