Helgelandstrappa, Mosjøen Zipline, Via Ferrata Arctic, Fjellfolkets hus, Vefsna Elvefestival, Julebyen Mosjøen, åpent laksefiske i Vefsna – ikke noe av dette hadde vi å tilby våre besøkende for 10 år siden. Gjennom etablering av Vefsna regionalpark i 2012 har samarbeid og strukturert utvikling gitt resultater. Både lokalbefolkningen og tilreisende har fått øynene opp for Vefsnaregionen på Helgeland. Og det stopper ikke her!

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet
I 2011 tok de tre kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal på indre Helgeland initiativet til en felles langsiktig utvikling av reiselivet i regionen, en såkalt reisemålsutviklingsprosess. De siste 10 årene har det skjedd mye positivt både på kunde- og tilbydersiden i alle tre kommuner. For å jobbe mer målstyrt i arbeidet med reisemålsutvikling og ta en enda større del av den positive utviklingen av reiselivet på Helgeland og i Nord-Norge, tok Vefsna regionalpark initiativ til en ”restart” av prosessen. Første trinn var å revitalisere forstudien fra 2011 og dette arbeidet ble ferdigstilt i februar 2020. Reiselivet var i en rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt før Korona-pandemien traff Norge i mars 2020. Det forventes en gradvis normalisering av reisemulighetene i løpet av 2021, mens 2023/2024 er en sannsynlig tidshorisont for å nå 2019-nivå totalt sett ifølge internasjonale analyser. Det er derfor rett timing for å sette seg nye felles mål og legge nye strategier.

Mål for prosjektet
Målsetning er å utarbeide en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial innenfor bærekraftige rammer for de tre kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal som til sammen utgjør Vefsnaregionen.

Ambisjoner og visjoner
Vi ønsker at ambisjonsnivå, mål og strategier skal defineres bredt og i fellesskap med de tre kommunene, aktører innen opplevelses- og reiselivsnæringen, grunneiere, lokalbefolkningen i tillegg til andre interessenter. Vi ønsker å utvikle tilbud som er i samsvar med hva de besøkende etterspør innenfor bærekraftige rammer. Vi ønsker å oppnå sterkere samhandling med våre samarbeidspartnere, både innad i regionen og i landsdelen. Ikke minst vil vi bli tydeligere og mer synlige som reisemål både nasjonalt og internasjonalt. Samlet vil dette bidra til å gjøre Vefsnaregionen til et attraktivt og foretrukkent valg blant norske reisemål. Den foreløpige visjonen er formulert slik:
”Vefsnaregionen er førstevalget for gjester som ønsker god tilgjengelighet til Helgelands rikholdige og helårige opplevelsesmeny. Samtidig skal man ha ro til å ta del av vår lokale kultur, komme tett på vårt varme vertskap og ta i bruk våre endeløse naturressurser.”

Rollen til reisemålsutviklingsprosessen
Vi skal skape lokalt engasjement i et regionalt perspektiv. Vefsnaregionen er en naturlig del av reiselivssatsingen på Helgeland og i Nordland og skal levere på NordNorsk Reiselivs strategiske plattform. Mye av det konkrete utviklingsarbeidet vil likevel måtte skje lokalt.

En prosess i tre faser
Vi benytter Innovasjon Norges program for bedre reisemålsutvikling. https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/reisemalsutvikling/
Selve prosessen består av tre faser:

  1. Forstudie (fase 1): ble gjennomført i perioden august 2019 til januar 2020. Se rapport her https://vefsna.com/fase-1-forstudie/
  2. Etablere et rammeverk for utvikling, ofte kalt masterplan (fase 2): startet opp vinteren 2021 og avsluttes første halvår 2022. I denne fasen skal strategien ta form, konkretiseres og besluttes med vekt på faglige vurderinger, lokale prosesser og forankring av eierskap. https://vefsna.com/reisemalsutvikling-vefsnaregionen-fase-2/
  3. Gjennomføringsfase hvor man går ”fra ord til handling” (fase 3): starter opp når strategien er ferdigstilt og formelt vedtatt av partnerskapet

Finansiering
Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner, samt egeninnsats/tid fra næringsaktørene.

Prosjektansvar
Vefsna regionalpark er et felles samarbeidsorgan for de tre kommunene og har det formelle prosjektansvaret.

Kontaktpersoner

Geir Olsen. lokal prosjektleder
e-post: [email protected]
Telefon: 91 67 89 08

 

Ellen Schjølberg, leder av styringsgruppen
e-post: [email protected]
Telefon: 41 59 64 90

Øyvind Nes, prosjektansvarlig (styreleder Vefsna Regionalpark)
e-post: [email protected]
Telefon: 99 26 99 82

 

Rapport forstudie https://vefsna.com/fase-1-forstudie/

Sluttrapport fase 2 https://vefsna.com/reisemalsutvikling-vefsnaregionen-fase-2/