Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA etablert

I september 2016 ble Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA etablert. Dette er et samvirkeforetak og er en sammenslutning av fiskerettshaverne i hele den anadrome delen av Vefsnavassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.
Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk,og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Lakse- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter.

Laget kan beslutte bindende bestemmelser i saker som inngår i lagets forvaltningsansvar. Lagets utstrekning er hele den til enhver tid anadrome (lakse-/sjøørret førende) sone i vassdraget. Ved opprettelsen av laget menes med anadrom sone hovedelva Vefsna med Austervefsna og Susna til og med Mikkeljordfossen, Skarmordalselva til og med Aspnesfossen, Svenningdalselva med Vasselva og Gåsvasselva opp til vandringshinder, Eiteråga opp til vandringshinder, Skjerva opp til vandringshinder og alle øvrige sideelver opp til vandringshinder for anadrom fisk. Ved eventuelle utvidelser av anadrom sone kan laget utvide sin utstrekning.

Laget skal være et felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter i saker tilknyttet lakse- og sjøørretfiske forvaltningen i Vefsnavassdraget og spørsmål som grenser opp mot dette. Laget har ikke et økonomisk formål. Laget skal forvalte vassdraget/fiskebestandene. Det enkelte medlem disponerer selv egen fiskerett, eventuelt i samarbeid med andre medlemmer.
All formidling av fiske foregår uavhengig av laget.

Foretakets styre presenteres HER