Matopplevelser i Vefsnaregionen

Prosjektet nå i gang og vi har gjennomført store deler av de planlagte oppgavene. Ferdigstillelse av forprosjektet vil være i løpet av desember 2022. 

Prosjektet er finansiert gjennom kommune Hattfjelldal, Grane og Vefsn (MON). 

Formål

Det skal gjennomføres et forprosjekt lokalmat. Formålet med prosjektet er å få oversikt over aktører, kompetanse, ressurser som kan bidra til at lokalmatproduktet styrkes i kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane. 

Posisjonere seg for framtiden

• Samarbeid med reiselivet
• Bærekraftig utvikling
• På næringens premisser
• Legge til rette for nyskaping
• Samarbeid på tvers av miljøer

Gjennomføring

• Datainnsamling via intervjuer (7 stk), møte med arbeidsgruppe og dokumentgjennomgang
• SWOT-analyse
• Eksempler og suksesshistorier fra andre steder/regioner
• Utarbeide et kunnskapsgrunnlag og en plan for innsatsområder for videre arbeid med lokalmat i regionen

Gruppeintervju -kategorier 

1. Eksisterende nettverk av lokalmatprodusenter i regionen. Potensielle nyetablerere bør inviteres med
2. Utdanning og kompetansemiljøer i regionen innen mat, servering, reiseliv og opplevelse.
3. Eksterne nettverk som jobber innen mat i Nord-Norge regionen og som spesifikt kan bidra til å styrke og utvikle verdikjeden knyttet til lokalmat
4. Representanter fra kommunene og fylkeskommunen som har funksjoner knyttet til landbruk, reiseliv og matproduksjon
5. Representanter som kan bidra til å belyse viktige sider ved foredling og distribusjon av lokalmat
6. Representanter fra lokalmat nettverk andre steder som har utviklet vellykkede konsept/tilbud
7. Andre nøkkelinteressenter

Les mer om prosjektet i vedlegget på siden.